Warunki handlowe

Sprzedawca: Honkee s.r.o.

z siedzibą Českobrodská 65, 190 11 Praga 9, Republika Czeska

numer identyfikacyjny: 08080321   

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w Internecie www.wymalujtosam.pl.

 

1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”)  Honkee s.r.o., z siedzibą Českobrodská 65, 190 11 Praga 9, Republika Czeska, numer identyfikacyjny 08080321 Sprzedawcy (zwane dalej „Sprzedawcą”) podlegają wzajemnym prawom zgodnie z sekcją § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem cywilnym”) oraz zobowiązania stron powstałe w związku z umową zakupu lub na jej podstawie (zwaną dalej „umową zakupu”) zawarte między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.wymalujtosam.pl (zwanej dalej „Witryną”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym Sklepu”).

1.2 Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu .

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku polskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku polskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić tekst warunków handlowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych. 

 

2. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej Kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Interfejs internetowy sklepu pozwala również kupującemu zamówić towar bez rejestracji, tj. bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5 Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie używał swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeżeli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub, w razie potrzeby, konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

3. Zawarcie umowy kupna

3.1 Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Przepisy sekcji 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeżeli towary te z natury nie mogą .1 zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obejmują wszystkie powiązane opłaty. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza zdolności Sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polska.

3.4 Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.4.1. zamówionych towarach (zamówione towary są „wstawiane” przez Kupującego do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów i

3.4.3. informacjach o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie „Zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy Kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez Kupującego, również w odniesieniu do zdolności Kupującego do wykrywania i korygowania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedawca ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie).

3.7.  Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi Kupujący, przy czym koszty te nie odbiegają od stawki standardowej.

 

4. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna mogą zostać opłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w następujący sposób:

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy  96 1090 1782 0000 0001 4687 8138  (zwany dalej „rachunkiem Sprzedawcy”);

bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności GoPay, jeśli jest dostępny.

4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego także kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z góry.

4.4.  W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

4.6. Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza jeśli Kupujący nie potwierdzi zamówienia (art. 3.8), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.8. Jeżeli jest to normalne w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez Sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

4.9. W przypadku gdy Sprzedawca podlega ustawie o rejestracji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie w takim przypadku jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych dochodów przez administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, nie później niż do 48 godzin.

 

5. Odstąpienie od umowy zakupu

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe, między innymi, odstąpienie od umowy zakupu dostawy towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem Kupującego lub dokładnie dla jego osoby (przepis ten dotyczy w szczególności obrazów przygotowanych dla Kupującego na podstawie dostarczonych przez niego zdjęć). Ponadto Kupujący nie może odstąpić od umowy zakupu, która obejmuje dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy zakupu dostawy zapieczętowanych towarów, które konsument usunął z paczki i nie można jej zwrócić ze względów higienicznych, a także od umowy zakupu w celu dostarczenia nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli konsument naruszył oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeżeli umowa kupna-sprzedaży podlega kilku rodzajom towarów lub dostawie kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez Kupującego między innymi na teren siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego.      .

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od dostarczenia odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego w taki sam sposób, jak Sprzedawca zaakceptował je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez Kupującego po zwróceniu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów na Kupującego. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim Kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do Sprzedającego.

5.5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi w stosunku do roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki Kupujący nie zaakceptuje towaru. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez Kupującego.

5.7. W przypadku dostarczenia Kupującemu podarunku wraz z towarem, umowa podarunkowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem anulowania, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa takiego podarunku przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany zwrócić dostarczony prezent wraz z towarem Sprzedawcy.

 

6. Transport i dostawa towarów

6.1. Jeżeli środek transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego wniosku Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtarzalne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub kosztów związanych z inne metody dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez Sprzedającego.

 

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami (w szczególności przepisami § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 Kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, że w momencie, gdy Kupujący otrzymał towar, miał następujące cechy:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i reklamy, którą Sprzedawca prowadzi,

7.2.2. towary nadają się do celu określonego przez Sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,

7.2.3. towary odpowiadają jakości lub projektowi uzgodnionemu w uzgodnionej próbce lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,

7.2.4. towary są odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz

7.2.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

7.3. Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 warunków handlowych, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, w odniesieniu do której uzgodniono niższą cenę, nie mają również zastosowania do zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem lub gdy, w przypadku towarów używanych, wada odpowiada poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w momencie przejęcia przez Kupującego, lub jeżeli wada wynika z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.

7.5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania są wykonywane przez Kupującego u Sprzedawcy na adres Sprzedawcy, w przypadku gdy możliwe jest przyjęcie roszczenia w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, być może również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacji Sprzedającego.

 

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów

8.2. W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.

8.3. Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego info@wymalujtosam.pl Sprzedawca prześle informacje na temat rozstrzygnięcia reklamacji Kupującego na adres e-mail Kupującego.

 

8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

8.5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Kod., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres domowy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail i numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie postanowi inaczej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie wykluczałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego przedstawienia swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu z interfejsu internetowego sklepu) i że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez nieuzasadniona zwłoki o wszelkich zmianach w jego danych osobowych.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiot przetwarzający. Z wyjątkiem osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że poinformowano go, że jest to dobrowolne ujawnienie danych osobowych.

9.8. Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedawca lub przetwarzający (art. 9.5) przetwarzają jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub przepisami prawa, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne w celu ich przetwarzanie może:

9.8.1. zapytaj sprzedawcy lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia

9.8.2. zażądać od Sprzedawcy lub przetwarzającego rozwiązania problemu.

9.9. Jeśli Kupujący poprosi o informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem.

 

10. Wysyłanie biznesowe i przechowywanie plików cookie

10.1. O ile Kupujący nie zdecyduje inaczej, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. Jeśli zakupu można dokonać na stronie internetowej, a zobowiązania Sprzedawcy wynikające z Umowy zakupu są spełnione bez umieszczania tak zwanych plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 

11. Dostarczanie

11.1. Powiadomienia dotyczące relacji Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży, muszą być dostarczane listem poleconym, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Powiadomienia zostaną dostarczone na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i będą uważane za doręczone i skuteczne po dostarczeniu pocztą, z wyjątkiem zawiadomienia o odstąpieniu złożonego przez Kupującego, gdy wycofanie jest skuteczne, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane przez Kupującego w ciągu okres karencji.

11.2. Powiadomienie uważa się również za dostarczone, jeżeli zostało odrzucone przez adresata, nieodebrane w okresie przechowywania lub zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia.

11.3. Umawiające się Strony mogą dostarczać sobie regularną korespondencję pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie użytkownika Kupującego lub podany przez Kupującego w zamówieniu lub na adres strony internetowej Sprzedającego.

 

12. Przepisy końcowe

12.1. Jeżeli relacja ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

12.2 Jeśli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i poprawki do umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy  Honkee s.ro., Českobrodská 65, 190 11 Praga 9Republika Czeska, adres e-mail info@wymalujtosam.pl.