Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Przepis podstawowy

 1. Zgodnie z § 5 lit. o) ustawy nr. 18/2018 Kod. w zakresie ochrony danych osobowych, ze zmianami (zwanymi dalej „Ustawą”), … jest administratorem danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”).
 2. Dane kontaktowe administratora są  
 3. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych w celu ochrony danych osobowych

 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza przekazane Ci dane osobowe lub dane osobowe uzyskane przez administratora na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonanie umowy między Tobą a administratorem zgodnie z § 13 ust. 1, lit. b) Ustawy,
 • uzasadniony interes administratora w zakresie marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) zgodnie z § 13 ust. 1, lit. f) Ustawy,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) zgodnie z § 13 ust. 1, lit. a) Ustawy
 1. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu
 • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem. Zamówienie wymaga danych osobowych niezbędnych do pomyślnego przetworzenia zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wypełnienie to przez administratora,
 • wysyłanie ogłoszeń biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do skorzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / płatności na podstawie umowy;
 • zapewniające działanie sklepu internetowego (Shoptet) i inne usługi związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego,
 • świadczące usługi marketingowe.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

 

VI. Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w Ustawie masz
 • prawo dostępu do twoich danych osobowych zgodnie z § 21 Ustawy,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z § 22 Ustawy lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z § 24 Ustawy,
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z § 23 Ustawy,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z § 27 Ustawy,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z § 26 Ustawy,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w art. III niniejszych warunków.
 1. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

 

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że tylko osoby przez niego upoważnione mogą uzyskać dostęp do danych osobowych.

 

VIII. Przepisy końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki prywatności i akceptujesz je w całości.
 2. Zaznaczając pole w formularzu online, zgadzasz się na te warunki. Wyrażając zgodę, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki polityki prywatności.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyśle ci nową wersję niniejszych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś/podałaś administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie w dniu 1.3.2020